Yhdistyksen säännöt


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ristinummen Musiikkikoulu ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on
1) ylläpitää musiikkikoulua Vaasan kaupungissa,
2) yleissivistystä edistävällä musiikkiopetuksella antaa nuorille virkistävää ja kehittävää vapaa-ajantoimintaa,
3) antaa jokaiselle sitä haluavalle mahdollisuus oppia soittamaan ja
4) olla edistämässä musiikkitoimintaa kunnassa

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
1) tukemalla taloudellisesti Ristinummen Musiikkikoulun toimintaa,
2) järjestämällä Ristinummen Musiikkikoulun puitteissa musiikkikursseja ryhmille ja yksityisille henkilöille,
3) järjestämällä konsertti- ja muita tilaisuuksia, joissa musiikkikoulun oppilailla on mahdollisuus esiintyä,
4) harjoittamalla yhteistoimintaa muiden kunnassa toimivien musiikkikoulujen, yhteisöjen ja laitosten kanssa ja
5) ottamalla vastaan lahjoituksia ja avustuksia toimintana tukemiseksi sekä järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia ja muita tilaisuuksia ja rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi.
Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voi johtokunta ottaa henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykselle joko vuotuisen jäsenmaksun tai kannatus- ja ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden vuosikokous määrää.

Johtokunta ja sen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksen johtokunta, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä viisi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Johtokunta vahvistaa Ristinummen Musiikkikoululle tarvittavat ohjeet ja säännöt sekä johtaa niiden puitteissa musiikkikoulun toimintaa. Johtokunta myös ottaa palvelukseen ja erottaa musiikkikoulun toimihenkilöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on heinäkuun 1 päivästä kesäkuun 30 päivään. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset
10§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuun loppuun mennessä. Muita yleisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella tai kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
11§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitellään johtokunnan vuosikertomus sekä tilit kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta,
2) esitetään tilintarkastajien lausunto
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
4) päätetään johtokunnan ja muiden tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta,
5) päätetään jäsenmaksun sekä kannatus- ja ainaisjäsenmaksun suuruudesta,
6) päätetään tulo- ja menoarviosta kuluvalle toimintavuodelle,
7) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
9) valitaan tarpeelliset toimikunnat,
10) käsitellään johtokunnan vuosikokoukselle siirtämät asiat sekä
11) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esille ottamat asiat.

Sääntöjen muuttaminen
12§
Muutos näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosesityksestä on kokouskutsussa ilmoitettu ja muutosta kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneista yhdistyksen jäsenistä. 

Yhdistyksen purkaminen
13§
Yhdistyksen toiminnan lakkauttaminen ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamisesityksestä on ilmoitettava kokouskutsussa ja purkamispäätöstä tulee kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista jäsenistä.

14§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan sen mukaan kuin purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous päättää.